શ્રી પ્રકાશકુમાર આર. પ્રજાપતિ

સાથીસહાયક

શ્રી પ્રકાશકુમાર આર. પ્રજાપતિ   એચ.એસ.સી.

Qualification

:

એચ.એસ.સી.

Date of Birth

:

૦૩.૦૪.૧૯૮૮

Date of Joining for First Job

:

૦૨.૦૩.૨૦૦૯

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૦૨.૦૩.૨૦૦૯