શ્રી પરેશકુમાર ડી. પટેલ

સાથીસહાયક

શ્રી પરેશકુમાર ડી. પટેલ    એચ.એસ.સી.

Qualification

:

એચ.એસ.સી.

Date of Birth

:

૩૧.૧૦.૧૯૮૬

Date of Joining for First Job

:

૦૨.૦૩.૨૦૦૯

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૦૨.૦૩.૨૦૦૯