શ્રી ભાવનાબેન એમ. ઉપાધયાય

મદદનીશ શિક્ષક

શ્રી ભાવનાબેન એમ. ઉપાધયાય   એમ. એ. બી.ઍડ.

Qualification

:

એમ. એ. બી.ઍડ.

Date of Birth

:

૨૫.૦૩.૧૯૬૫

Date of Joining for First Job

:

૦૧.૦૯.૧૯૮૮

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૦૧.૦૯.૧૯૮૮