શ્રી સુભાષભાઇ બી. પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

શ્રી સુભાષભાઇ બી. પટેલ   એમ.કોમ.બી.ઍડ.

Qualification

:

એમ.કોમ.બી.ઍડ.

Date of Birth

:

૨૮.૧૧.૧૯૫૯

Date of Joining for First Job

:

૨૧.૦૯.૧૯૮૩

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૦૬.૦૯.૧૯૮૮