શ્રી દક્ષાબેન આર. સાધુ

મદદનીશ શિક્ષક

શ્રી દક્ષાબેન આર. સાધુ     એમ.એ.બી.ઍડ.

Qualification

:

એમ.એ.બી.ઍડ.

Date of Birth

:

૨૨.૦૧.૧૯૬૫

Date of Joining for First Job

:

૦૬.૦૯.૧૯૮૮

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૦૬.૦૯.૧૯૮૮