શ્રી કલ્પનાબેન વી. નાઈ

શિક્ષણ સહાયક

શ્રી કલ્પનાબેન વી. નાઈ    એમ.એ.બી.ઍડ.

Qualification

:

એમ.એ.બી.ઍડ.

Date of Birth

:

૧૧.૦૪.૧૯૮૧

Date of Joining for First Job

:

૧૭.૦૧.૨૦૦૮

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૧૭.૦૧.૨૦૦૮