શ્રી કિરીટ ભાઈ સી. પટેલ

શિક્ષણ સહાયક

શ્રી કિરીટ ભાઈ  સી. પટેલ   એમ.એ.બી.ઍડ. 

Qualification

:

એમ.એ.બી.ઍડ.

Date of Birth

:

૨૩.૦૪.૧૯૮૫

Date of Joining for First Job

:

૧૩.૦૯.૨૦૦૮

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૧૩.૦૯.૨૦૦૮