શ્રી નિતાબેન ક . ગઢવી

મદદનીશ શિક્ષક

શ્રી નિતાબેન ક . ગઢવી     એમ.એસ.સી.બી.ઍડ.

Qualification

:

એમ.એસ.સી.બી.ઍડ.

Date of Birth

:

૧૭.૦૧.૧૯૭૪

Date of Joining for First Job

:

૦૧.૦૭.૨૦૦૨

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૦૧.૦૭.૨૦૦૨