શ્રી જનાર્દન જી. મહેતા

મદદનીશ શિક્ષક

શ્રી જનાર્દન  જી. મહેતા     એમ.એસ.સી.બી.એડ.

Qualification

:

એમ.એસ.સી.બી.એડ.

Date of Birth

:

૧૫.૧૧.૧૯૭૭

Date of Joining for First Job

:

૦૧.૧૦.૨૦૦૨

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૦૧.૧૦.૨૦૦૨