શ્રી હિમાંશુ ભાઈ એ. કાછિયા

શિક્ષણ સહાયક

શ્રી હિમાંશુ ભાઈ એ. કાછિયા    એમ.એસ.સી.બી.એડ. 

Qualification

:

એમ.એસ.સી.બી.એડ.

Date of Birth

:

૨૩.૦૯.૧૯૯૧

Date of Joining for First Job

:

૦૧.૦૪.૨૦૧૦

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૦૧.૦૪.૨૦૧૦