શ્રી રજનીકાન્ત મૂનીલાલ પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક (સુપર વાઈઝર)

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.S.C, B.ed

દાખલ તારીખ

:

07/09/1990

જન્મ તારીખ

:

25/01/1962