ચીમનલાલ વ્રજલાલ ભુવા

મદદનીશ શિક્ષક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B SC B.ED

દાખલ તારીખ

:

8/5/99

જન્મ તારીખ

:

1/5/69