મનસુખલાલ નાનજીભાઇ ડાભી

મદદનીશ શિક્ષક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B SC B.ED

દાખલ તારીખ

:

12/6/2000

જન્મ તારીખ

:

1/1/70