કૃપાબેન ગોવિંદભાઇ અજુડીયા

મદદનીશ શિક્ષક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A.B.P.ED

દાખલ તારીખ

:

1/8/2000

જન્મ તારીખ

:

1/6/75