કંચનબેન ગોરધનભાઇ ત્રાડા

મદદનીશ શિક્ષક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A.B.ED

દાખલ તારીખ

:

02/08/2000

જન્મ તારીખ

:

3/2/1971