અશોકભાઇ બાવનજીભાઇ જાવાણી.

મદદનીશ શિક્ષક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A.B.ED

દાખલ તારીખ

:

14/7/93

જન્મ તારીખ

:

9/6/66