નિતિશ્રી રાઘવજીભાઇ ચોવટિયા

ઉદ્યોગ શિક્ષક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

S.S.C TT.NC.

દાખલ તારીખ

:

14/7/93

જન્મ તારીખ

:

23/10/60