પ્રભાબેન ધરમશીભાઇ વેકરીયા

મદદનીશ શિક્ષક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A.B.ED.

દાખલ તારીખ

:

21/8/93

જન્મ તારીખ

:

8/5/65