ઉનડભાઇ નાથાભાઇ બાબરીયા

મદદનીશ શિક્ષક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.COM. B.ED

દાખલ તારીખ

:

25/8/93

જન્મ તારીખ

:

14/12/67