મધૂકાન્ત કાળાભાઇ વેકરીયા

મદદનીશ શિક્ષક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A.BED

દાખલ તારીખ

:

20/7/95

જન્મ તારીખ

:

31/5/66