વલ્લભભાઇ દેવશીભાઇ ચાવડા

મદદનીશ શિક્ષક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A.B.ED.

દાખલ તારીખ

:

2/3/2002

જન્મ તારીખ

:

12/8/65