કાનાભાઇ નારણભાઇ નંદાણીયા

શિક્ષણ સહાયક

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A.B.ED

દાખલ તારીખ

:

21/12/2005

જન્મ તારીખ

:

19/7/1980