દામજીભાઇ ભગવાનજીભાઇ છોલરીયા.

હેડ કલાર્ક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.COM

દાખલ તારીખ

:

6/6/1992

જન્મ તારીખ

:

25/6/1956