રમેશભાઇ શંભૂભાઇ સાવલીયા.

સિનિ. કલાર્ક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.COM.

દાખલ તારીખ

:

8/10/1994

જન્મ તારીખ

:

26/9/1957