વિનોદ મૂળશંકર મહેતા.

જુનિ.કલાર્ક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

S.S.C

દાખલ તારીખ

:

6/6/1992

જન્મ તારીખ

:

14/6/1972