કેતન હરદાસભાઇ સાવલીયા

પટાવાળા

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

S.S.C

દાખલ તારીખ

:

14/7/93

જન્મ તારીખ

:

13/6/72