રમણીકલાલ થોભણભાઇ ધામી

મદદનીશ શિક્ષક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A.B.ED

દાખલ તારીખ

:

7/9/90

જન્મ તારીખ

:

4/6/64