જાલીબેન જાલદેસાઇ ભારવાડીયા

પટાવાળા

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

૭-પાસ

દાખલ તારીખ

:

30/9/1998

જન્મ તારીખ

:

17/2/1976