સોહીલ રમેશભાઇ સાવલીયા

પટાવાળા

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

૧૨-પાસ

દાખલ તારીખ

:

26/2/2001

જન્મ તારીખ

:

6/8/1982