રમેશભાઇ જીવરાજભાઇ ગુજરાતી.

મદદનીશ શિક્ષક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

દાખલ તારીખ

:

13/12/91

જન્મ તારીખ

:

- 9/5/62

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B SC B.ED