ચીમનલાલ બાબુભાઇ બાલધા

મદદનીશ શિક્ષક

અક્ષર કન્યા વિદ્યાલય, જેતપુર- રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A.B.ED

દાખલ તારીખ

:

14/7/1993

જન્મ તારીખ

:

1/6/1963