શ્રી ધીરજલાલ કરશનભાઈ બલદાલિયા

આચાર્યશ્રી

છઠ્ઠા પગાર ધોરણ મુજબ પગારધોરણ- 9300-34800-5400

અત્યારનો પગાર 

પેબેન્ડ            25520/-
મોઘવારી        8348/-
ઘરભાડું          3092/-
ગ્રેડ પે             5400/-
મેડીકલ          100/-
કુલ                42460/-

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

23/6/75-પ્રેમગઢ, 1/10/87-લાયન્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,બી.એડ

જાતિ

:

પુરૂષ,હિન્દુ આહિર

નિવૃતિ તારીખ

:

03-04-2010