શ્રીમતી જયશ્રીબેન ધીરજલાલ મહેતા

મ.શિ.

છઠ્ઠા પગાર ધોરણ મુજબ પગારધોરણ - 9300-34800-5400

અત્યારનો પગાર

પેબેન્ડ          18340/-
મોઘવારી      6086/-
ઘરભાડું        2254/-
ગ્રેડ પે          4200/-
મેડીકલ        100/-
કુલ             30980/-

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

21-06-1982

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.બીએડ,એમ.એ.

જાતિ

:

સ્રી, હિન્દુ બ્રાહ્મણ

નિવૃતિ તારીખ

:

26-04-2012