શ્રીમતી જયોતીબેન વસંતજીભાઈ ભટ્ટ

મ.શિ.

છઠ્ઠા પગાર ધોરણ મુજબ પગારધોરણ - 9300-34800-5400

અત્યારનો પગાર

પેબેન્ડ          17920/-
મોઘવારી      5972/-
ઘરભાડું        2212/-
ગ્રેડ પે          4200/-
મેડીકલ       100/-
કુલ             30980/-

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

5/1/85-બોરડી, 1/12/2006-લાયન્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.બી.એડ,એમ.એ.

જાતિ

:

સ્રી,હિન્દુ બ્રાહ્મણ

નિવૃતિ તારીખ

:

27-08-2015