શ્રી ઇબ્રાહીમ સુલેમાનભાઈ લાખાણી

છઠ્ઠા પગાર ધોરણ મુજબ પગારધોરણ - 5200-20200-2400

અત્યારનો પગાર

પેબેન્ડ             9340/-
મોઘવારી         3170/-
ઘરભાડું           1174/-
ગ્રેડ પે             2400/-
મેડીકલ          100/-
કુલ                16184/-

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

06-05-1993

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.

જાતિ

:

પુરૂષ, મુસ્લિમ મતવા

નિવૃતિ તારીખ

:

01-06-2015