શ્રી વાઢેર હરેશકુમાર ખીમજીભાઈ

છઠ્ઠા પગાર ધોરણ મુજબ પગારધોરણ - 4440-7440-1400

અત્યારનો પગાર

પેબેન્ડ            6930/-
મોઘવારી        2249/-
ઘરભાડું          833/-
ગ્રેડ પે            1400/-
મેડીકલ         100/-
ધોલાઈ          30/-
કુલ               11542/-

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

03-07-1993

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એસ.એસ.સી.

જાતિ

:

પુરૂષ, હિન્દુ મોચી

નિવૃતિ તારીખ

:

18-02-2030