શ્રી શૈલેષકુમાર બળવંતરાય ત્રિવેદી

ઈન.આચાર્ય

સરનામું:- જેતલસર (જં) ખોડીયારપરા તા.જેતપુર જિ. રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એસ.સી.,એમ.એસ.સી.બી.એડ.

પાન નંબર

:

ADYPT9739Q

વિષય

:

ગણિત

પગાર ધોરણ

:

9300-34800-4200

જન્મ તારીખ

:

06/19/1966

નિવૃતિ તારીખ

:

06/18/2024

દાખલ તારીખ

:

07/01/2000

હાલનો પગાર

:

11010