શ્રી દિપેનભાઈ અનંતરાય પુરોહિત

સેવક

સરનામું :- જેતલસર (જં) પુરોહિત નિવાસ તા. જેતપુર જિ. રાજકોટ.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એસ.એસ.સી.,એચ.એસ.સી.

પાન નંબર

:

ALZPP8175B

વિષય

:

સા.પ્ર

પગાર ધોરણ

:

4440-7440

જન્મ તારીખ

:

26/09/1977

નિવૃતિ તારીખ

:

25/09/1935

દાખલ તારીખ

:

21/04/1998

હાલનો પગાર

:

6630