શ્રીમતી જયશ્રીબેન નવલભાઈ વ્યાસ

મ.શિ

સરનામું :- જેતલસર (જં) પાવરહાઉસ પાસે તા.જેતપુર. જિ. રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ., એમ.એ.બી.એડ

પાન નંબર

:

ABCPV1173C

વિષય

:

ગુજરાતી

પગાર ધોરણ

:

3900-34800

જન્મ તારીખ

:

25/01/2055

નિવૃતિ તારીખ

:

21/01/2013

દાખલ તારીખ

:

09/02/1982

હાલનો પગાર

:

18340