શ્રી રામ ભારાભાઈ નાઝાભાઈ

મ.શિ.

સરનામું :- જુનાગઢ, નંદનવન રોડ, જોષીપરા, જુનાગઢ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,બી.એડ.

પાન નંબર

:

ABXPR2923D

વિષય

:

અંગ્રેજી

પગાર ધોરણ

:

5/5/2007

જન્મ તારીખ

:

06/01/1970

નિવૃતિ તારીખ

:

31/05/2028

દાખલ તારીખ

:

16/06/1996

હાલનો પગાર

:

00000