શ્રી ભીમાભાઈ માલદેભાઈ ચાંડેરા

શિ.સહાયક

સરનામું :- મું. જેતપુર શિવમ પાર્ક, બી - ૫ ગેલેકક્ષી એપાર્ટમેન્ટ પાછળ અમરનગર રોડ.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,એમ.એ.બી.એડ.એમ.એડ.,એમ.ફીલ.

પાન નંબર

:

ANNPC4544N

વિષય

:

હિન્દી

જન્મ તારીખ

:

12/10/1971

નિવૃતિ તારીખ

:

11/10/1929

દાખલ તારીખ

:

15/02/2005

હાલનો પગાર

:

4000

પગાર ધોરણ

:

4000