શ્રી રસેન્દ્રકુમાર પ્રફુલ્લચંદ્ર જોષી

શિ.સ.

સરનામું :- જુનાગઢ બી.-૧ ૬ રાધે ટેનામેન્ટ, નંદનવન રોડ, જોષીપરા, જુનાગઢ.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એસી.,બી.એડ

પાન નંબર

:

-

વિષય

:

વિજ્ઞાન

પગાર ધોરણ

:

3500

જન્મ તારીખ

:

15/02/1982

નિવૃતિ તારીખ

:

14/02/2040

દાખલ તારીખ

:

16/03/2006

હાલનો પગાર

:

3500