શ્રી કાનાભાઈ મારખીભાઈ ચોચા

શિ.સ.

સરનામું :- જુનાગઢ એ- ૨૪ સર્વોદય સોસાયટી જોષીપરા, જુનાગઢ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,એમ.એ.બી.પીએડ

પાન નંબર

:

-

વિષય

:

સમાજ

પગાર ધોરણ

:

3500

જન્મ તારીખ

:

30/12/1973

નિવૃતિ તારીખ

:

29/12/2029

દાખલ તારીખ

:

16/03/2006

હાલનો પગાર

:

3500