શ્રીમતિ રક્ષાબેન બિપીનચંદ્ર રાજયગુરૂ

શિ.સ.

સરનામું :- જેતલસર (જં) ખોડીયારપરા તા. જેતપુર.જિ.રાજકોટ.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,એમ.એ.બી.એડ.

પાન નંબર

:

-

વિષય

:

સંસ્કૃત

પગાર ધોરણ

:

3500

જન્મ તારીખ

:

22/08/1966

નિવૃતિ તારીખ

:

21/08/2024

દાખલ તારીખ

:

16/03/2006

હાલનો પગાર

:

3500