શ્રી મુળજીભાઈ મોહનભાઈ જોટંગિયા

શિ.કલાર્ક

સરનામું :- જેતલસર (જં) કટકાવિસ્તાર તા.જેતપુર જિ.રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એસ.એસ.સી.

પાન નંબર

:

ABQPJ3550M

વિષય

:

સા.પ્ર.

પગાર ધોરણ

:

5200-20200

જન્મ તારીખ

:

28/08/1955

નિવૃતિ તારીખ

:

27/08/2013

દાખલ તારીખ

:

11/08/1980

હાલનો પગાર

:

10800