શ્રી રાજુભાઈ ભીમજીભાઈ ડેર

જુ.કલાર્ક

સરનામું :- જેતલસર (જં) ખોડીયારપરા તા. જેતપુર જિ. રાજકોટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એસ.એસ.સી.,એચ.એસ.સી

પાન નંબર

:

AHXPD4499J

વિષય

:

સા.પ્ર

પગાર ધોરણ

:

5200-20200

જન્મ તારીખ

:

24/09/1975

નિવૃતિ તારીખ

:

23/02/2033

દાખલ તારીખ

:

21/04/1998

હાલનો પગાર

:

6400