શ્રી દેવાણી સુભાષચંદ્ર એમ.

કમ્‍પ્‍યુટર શિક્ષકશ્રી

અભ્યાસ - B.Com. D.C.S. B. P. Ed.

મું.તરકતળાવ તા.અમરેલી જિ.અમરેલી વાયા.બાબાપુર (વાકીયા)