શ્રી કે.એમ.પટેલ

કેમ્પસ ડાયરેક્ટર

અભ્‍યાસ- B.A.B.ED

રામજી મંદિર સામે

મું.વિંછીયા તા.જસદણ જિ.રાજકોટ