શ્રી સુસરા મામૈયભાઈ સવાભાઈ

મ.શિક્ષકશ્રી

મું.હાથસણી,તા.વિંછીય,જિ.રાજકોટ