શ્રી ફતેપરા પુનમબેન પોપટભાઈ

આચાર્યશ્રી પ્રાથમિક વિભાગ

મુ.સનાળી,તા.વિંછીય,જિ.રાજકોટ